Środki Pożyczki na Inwestycje Rozwojowe nie mogą być przeznaczone na:
1) finansowanie wydatków pokrytych uprzednio ze środków EFSI, z innych funduszy, programów, środków i instrumentów Unii Europejskiej lub innych źródeł pomocy krajowej lub zagranicznej;
2) prefinansowanie wydatków na które otrzymano dofinansowanie w formie dotacji lub pomocy zwrotnej;
3) refinansowanie jakichkolwiek pożyczek, kredytów lub rat leasingowych;
4) spłatę zobowiązań publiczno-prawnych Ostatecznego Odbiorcy;
5) finasowanie wydatków niezwiązanych bezpośrednio z Celem inwestycji, określonym w pkt. IV powyżej;
6) pokrywanie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej lub na cele konsumpcyjne;
7) refinansowanie inwestycji, które w dniu podjęcia decyzji inwestycyjnej zostały fizycznie ukończone lub w pełni wdrożone;
8) finansowanie zakupu aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu;
9) finansowanie nieruchomości przeznaczonych do obrotu;
10) finansowanie kształcenia, szkolenia, szkolenia zawodowego pracowników lub innych przedsięwzięć bezpośrednio objętych zakresem rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego;
11) finansowanie działalności w zakresie wytwarzania, przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu tytoniu i wyrobów tytoniowych;
12) finansowanie działalności w zakresie produkcji lub wprowadzania do obrotu napojów alkoholowych;
13) finansowanie działalności w zakresie produkcji lub wprowadzania do obrotu treści pornograficznych;
14) finansowanie działalności w zakresie obrotu materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją;
15) finansowanie działalności w zakresie gier losowych, zakładów wzajemnych, gier na automatach i gier na automatach o niskich wygranych;
16) finansowanie działalności w zakresie produkcji lub wprowadzania do obrotu środków odurzających, substancji psychotropowych lub prekursorów;
17) finansowanie likwidacji ani budowy elektrowni jądrowych;
18) finansowanie inwestycji na rzecz redukcji emisji gazów cieplarnianych pochodzących z listy działań wymienionych w załączniku I do dyrektywy 2003/87/WE;
19) finansowanie inwestycji w infrastrukturę portów lotniczych, chyba że są one związane z ochroną środowiska lub towarzyszą im inwestycje niezbędne do łagodzenia lub ograniczenia ich negatywnego oddziaływania na środowisko.