POŻYCZKA NA INWESTYCJE ROZWOJOWE:

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach wyłoniona w ramach postępowania przetargowego zorganizowanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego pełniącego rolę Menedżera Funduszu Funduszy pełni rolę Pośrednika Finansowego, któremu zostało powierzone utworzenie i zarządzanie Instrumentu Finansowego pn. „Pożyczka na Inwestycje Rozwojowe”. Wdrażanie i zarządzanie Instrumentem Finansowym „Pożyczka na Inwestycje Rozwojowe” realizowane jest w ramach dwóch umów zawartych miedzy Bankiem Gospodarstwa Krajowego a Fundacją Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach

W ramach umowy zawartej w dniu 17.10.2018 Bank Gospodarstwa Krajowego dokonał wniesienia wkładu w wysokości 10 000 000,00 zł.

W ramach umowy zawartej w dniu 24.09.2019 Bank Gospodarstwa Krajowego dokonał wniesienia wkładu w łącznej wysokości 16 000 000,00 zł (w tym 8 000 000,00 zł w ramach zwiększenia wkładu Funduszu Funduszy).

Cel finansowania:

 • przedsięwzięcia rozwojowe w sektorze usług i sektorze produkcyjnym, a także inwestycji dotyczących zastosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) w przedsiębiorstwach bez ograniczeń branżowych, realizowanych na terenie województwa podlaskiego.

Wyżej wymienione cele będą realizowane poprzez następujące typy inwestycji:

 • Wdrażanie innowacji produktowych, procesowych, marketingowych i organizacyjnych w sektorze usług lub sektorze produkcyjnym, w tym m.in.:
  a) rozbudowa przedsiębiorstwa prowadząca do wprowadzenia na rynek nowych produktów/usług,
  b) dokonanie zasadniczych zmian procesu produkcyjnego lub zmianę świadczenia usług, skutkujących wprowadzeniem na rynek nowych lub ulepszonych usług
  c) inwestycje w nowe maszyny i sprzęt
 • Zwiększenie zastosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych, w tym m.in.:
  a) wdrażanie, rozbudowa i unowocześnianie systemów informatycznych, wspieranie procesów informatyzacji wewnętrznej przedsiębiorstw oraz wykorzystania najnowszych osiągnięć technologicznych i organizacyjnych dla wprowadzania procesów modernizacyjnych w przedsiębiorstwach, np. wdrożenie wirtualnego systemu obsługi działalności, nowoczesnych rozwiązań informatycznych w organizacji i zarządzaniu, stworzenie portalu pracowniczego do zarządzania zasobami personalnymi,
  b) operacje przyczyniające się do rozwoju produktów i usług opartych na technologiach informacyjno-komunikacyjnych (e-biznes) poprzez zakup sprzętu, oprogramowania,  wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w relacjach pomiędzy przedsiębiorcą a klientem końcowym (B2C), sprzedaż produktów i usług w Internecie,
  c) zastosowanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w rozwoju i poprawie efektywności działania, m.in. poprzez wsparcie rozwoju współpracy między przedsiębiorstwami (B2B), automatyzację procesów biznesowych i wymiany danych

Pożyczka na Inwestycje Rozwojowe dla podlaskich mikro, małych i średnich przedsiębiorców przeznaczona może być na finansowanie inwestycji rozwojowych w sektorze usług oraz sektorze produkcyjnym oraz zastosowanie technologii informacyjno-komunikacyjnych (bez ograniczeń branżowych).

Podlaski przedsiębiorca będzie mógł skorzystać z pożyczki w kwocie do 1 mln zł.
Maksymalny okres spłaty, co do zasady wynosi 84 miesiące. Istnieje możliwość skorzystania z 12 miesięcznej karencji w spłacie kapitału.

Warunki oferowanego produktu są bardzo atrakcyjne: oprocentowania na warunkach preferencyjnych z pomocą de-minimis jest korzystniejsze niż na zasadach rynkowych i wynosi 0% w skali roku.

Pośrednik Finansowy nie pobiera żadnych opłat i prowizji związanych z udzieleniem i obsługą pożyczki.

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach zaprasza do korzystania z nowego instrumentu finansowego. Szczegółowych informacji udzielają doradcy Ośrodka Transferu Wiedzy i Innowacji od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00.

Instrument Finansowy „Pożyczka na Inwestycje Rozwojowe” utworzony został ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 i pochodzi z Projektu pn. „Rozwój gospodarczy województwa podlaskiego poprzez wykorzystanie instrumentów finansowych”,

Osi Priorytetowej I Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.3 Wspieranie inwestycji w przedsiębiorstwach (nr UDA-RPPD.01.03.00-20-0123/16-00), Działania 1.4 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa, Poddziałania 1.4.1 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa (nr UDA-RPPD.01.04.01-20-0006/16-00),

Osi Priorytetowej II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa, Działania 2.3 Wspieranie powstawania i rozwoju podmiotów gospodarczych (nr UDA-RPPD.02.03.00-20-0061/16-00),

Osi Priorytetowej V Gospodarka niskoemisyjna, Działania 5.2 Efektywność energetyczna w przedsiębiorstwach (nr UDA-RPPD.05.02.00-20-0001/16-00), Działania 5.3 Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej, Poddziałania 5.3.2 Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym (nr UDA-RPPD.05.03.02-20- 0001/16-00).