Pożyczka na Inwestycje Rozwojowe to instrument inżynierii finansowej uruchomiony przez Fundację Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach. Zapraszam wszystkich zainteresowanych do skorzystania ze wsparcia finansowego!

Dorota Ilona Niewińska - Dyrektor Ośrodka Rozwoju Instrumentów Finansowych

Podstawowe parametry Pożyczki na Inwestycje Rozwojowe

Wartość Pożyczki na Inwestycje Rozwojowe co do zasady wynosi do 1 000 000,00 zł. Ostatecznym Odbiorcą Pożyczki na Inwestycje Rozwojowe jest Mikroprzedsiębiorstwo, Małe lub Średnie Przedsiębiorstwo z terenu województwa podlaskiego. Ostateczny Odbiorca ubiegający się o Jednostkową Pożyczkę na Inwestycje Rozwojowe

Czytaj więcej

Zapraszamy do współpracy

Mikro, Małe i Średnie Przedsiębiorstwa prowadzące działalność i posiadające siedzibę na terenie woj. podlaskiego

Zapytaj o pożyczkę

Zasady odpłatności za udzielenie Pożyczki Rozwojowej

1. Jednostkowe Pożyczki na Inwestycje Rozwojowe udzielane są przez Pośrednika Finansowego, kwalifikowalnym przedsiębiorstwom, są udzielane: 1) na warunkach korzystniejszych niż rynkowe, zgodnie z zasadami udzielania pomocy de minimis, o których mowa w Rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18

Czytaj więcej

Ograniczenia w finansowaniu

1. Finansowanie zakupu gruntów niezabudowanych i zabudowanych w ramach finansowanej inwestycji możliwe jest do wysokości 10 % Jednostkowej Pożyczki udzielonej na rzecz Ostatecznego Odbiorcy. 2. Jedno przedsiębiorstwo może otrzymać w ramach przyznanego Limitu Pożyczki na Inwestycje Rozwojowe maksymalnie jedną Jednostkową

Czytaj więcej

Przeznaczenie finansowania (Cele Inwestycji)

1. Celem instrumentu finansowego jest finansowanie przedsięwzięć rozwojowych w sektorze usług i sektorze produkcyjnym, a także inwestycji dotyczących zastosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) w przedsiębiorstwach bez ograniczeń branżowych, realizowanych na terenie województwa podlaskiego. 2. Wyżej wymienione cele będą realizowane poprzez następujące

Czytaj więcej

Wykluczenia z finansowania

Środki Pożyczki na Inwestycje Rozwojowe nie mogą być przeznaczone na: 1) finansowanie wydatków pokrytych uprzednio ze środków EFSI, z innych funduszy, programów, środków i instrumentów Unii Europejskiej lub innych źródeł pomocy krajowej lub zagranicznej; 2) prefinansowanie wydatków na które otrzymano

Czytaj więcej